Riskanalys Krematorie

Inom många delar av lagstiftningen ställs krav på riskanalyser. Till exempel gäller det egen-kontrollförordningen och ett flertal olika områden inom arbetsmiljölagstiftningen. Utöver lagliga krav är det naturligtvis viktigt att på eget initiativ fortlöpande undersöka sina risker för att skapa kunskap om vilka miljörisker man har samt vilka man bör prioritera. Riskanalys utförd på ett systematiskt sätt innebär stora fördelar och bidrar till en effektivare hantering av risker. Användningen av riskanalys innebär att man får fram ny kunskap om potentiella källor till skador på personer, egendom och miljö – Riskanalys Krematorie.

Vi utför riskanalyser regelbundet på olika typer av verksamheter. Vår dokumentation av riskanalysen ger ett bra underlag till åtgärder för att minska störningar i produktionen, korrigerande och förebyggande åtgärder samt ständiga förbättringar. En riktigt genomförd riskanalys ger ett säkrare och mindre riskfyllt system för både personal, egendom och miljö. Det är lämpligt att börja med att gå igenom verksamheten med enkla metoder som till exempel med hjälp av checklistor. Resultatet av genomgången blir en förteckning över kända och okända risker som pekar ut var det finns behov av uppföljande insatser. Vid utvärderingen gör man sedan en gradering utifrån sannolikhet och konsekvens. För att genomföra en riskanalys behövs det god kunskap om verksamheten och metodiken kring värderingen av risker.