Utsläppsmätningar Krematorie

För oss betyder kremation både kremering av människor men även kremering av djur. Oavsett vilket så kan vi hjälpa er med olika mätningar och konsulttjänster.

Våra mättjänster krematorie

För att hjälpa dig kontrollera dina utsläpp, t ex mot uppsatta villkor från tillsynsmyndigheter, utför vi emissionskontroller (miljömätningar) av dina utsläpp till luft av en lång rad ämnen.
Om er verksamhet inkluderar något avfallsklassat bränsle eller om ni i era ugnar även destruerar avfall finns specifika mätkrav på emissioner till luft samt krav på kvalitetssäkring av era egna mätningar, bl.a. QAL2 och AST.
Regering och riksdag har gett Naturvårdsverket i uppdrag att säkerställa en hälsosam miljö, bl.a. med avseende på ljudnivå i våra bostäder, skolor och friluftsområden.
Behöver du få luftkvaliteten i er verksamhet kontrollerad har vi både personburen eller stationär utrustning att mäta med.
Enligt Miljöbalken, och specifikt Egenkontrollförordningen, har den som bedriver en verksamhet, en verksamhetsutövare, själv ansvar för sin miljöpåverkan, så kallad egen-kontroll.
Är verksamheten nystartad eller har ny anläggningsdel byggts behöver ni genomföra en förstagångsbesiktning. Det har vi på Ena Miljö mångårig erfarenhet av.

Våra konsulttjänster krematorie

Många verksamheter har inte möjlighet att ha en permanent resurs anställd enbart för miljöarbete. Vi på Ena Miljö kan hjälpa er som inhyrd projektledare både för enstaka projekt eller för längre löpande åtaganden.
Enligt Miljöbalken, och specifikt Egenkontrollförordningen, har den som bedriver en verksamhet, en verksamhetsutövare, själv ansvar för sin miljöpåverkan, så kallad egen-kontroll.
ENA Miljö kan hjälpa er med att rapportera till SMP – Svenska miljörapporteringsportalen. En miljörapport ska alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter lämna varje år.
Inom många delar av lagstiftningen ställs det krav på riskanalyser. Till exempel gäller det egenkontrollförordningen och ett flertal olika områden inom arbetsmiljö-lagstiftningen.
Skall en miljöfarlig verksamhet etableras måste en tillståndsansökan lämnas in till relevant tillståndsmyndighet. Detsamma kan gälla vid större förändringar i en verksamhet. Ibland krävs att tillståndet förnyas då verksamheten varit i gång i många år.
Vår långa erfarenhet av miljömätningar av olika slag samt vår stora kunskap om vissa delar av miljöbalken gör att vi ibland hjälper till att utbilda i dessa frågor.
När ni fastnat i en fråga och känner att ni inte har kompetens eller tid. Då kan vi på ENA Miljökonsult hjälpa er att komma vidare genom att vara ett stöd.