Utsläppsmätningar Värmeverk

På en värmeproducerande anläggning har du en rad olika miljömätningar som måste göras. En del är enkla, andra mer komplicerade. Många är obligatoriska lagkrav. Här hittar du vårt stora utbud av mät och konsulttjänster som passar dig som är verksam på ett värmeverk eller en avfallsförbränningsanläggning.

Våra mättjänster Värmeverk

För att hjälpa dig kontrollera dina utsläpp, t ex mot uppsatta villkor från tillsynsmyndigheter, utför vi emissionskontroller (miljömätningar) av dina utsläpp till luft av en lång rad ämnen.
Om ni har en panna som levererar minst 25 GWh årligen faller ni inom ”Lagen om miljöavgift på kväveoxidutsläpp”, så kallade NOx-avgifter. Det finns därmed krav på kontinuerlig mätning av pannans utsläpp samt krav på kvalitetssäkring av dessa mätningar.
Är du verksam vid en förbränningsanläggning som klassificeras som ”Stor förbrännings-anläggning” eller eldar avfallsklassat bränsle (avfallsförbränning) finns specifika mätkrav på emissioner till luft samt krav på kvalitetssäkring av era egna mätningar, bl.a. QAL2 och AST.
Vid en större investering som en panna, en rökgasrening eller liknande kan det vara lämpligt att före fullt övertagande, kontrollera/prova att anläggningen uppfyller de krav man ställt eller de garantier man fått. I sådana fall kan ett prestandaprov genomföras.
Regering och riksdag har gett Naturvårdsverket i uppdrag att säkerställa en hälsosam miljö med avseende på ljudnivå i våra bostäder, skolor och friluftsområden.
Vid många verksamheter finns vattenflöden som lämnar anläggningen, antingen till närliggande recipient eller går vidare till kommunalt reningsverke eller till dagvatten.
Enligt Miljöbalken, och specifikt Egenkontrollförordningen, har den som bedriver en verksamhet, en verksamhetsutövare, själv ansvar för sin miljöpåverkan, så kallad egen-kontroll.
Är verksamheten nystartad eller har ny anläggningsdel byggts behöver ni genomföra en förstagångsbesiktning. Det har vi på Ena Miljö mångårig erfarenhet av.
Behöver du få luftkvaliteten i er verksamhet kontrollerad har vi både personburen eller stationär utrustning att mäta med. 

Våra konsulttjänster värmeverk

Många verksamheter har inte möjlighet att ha en permanent resurs anställd enbart för miljöarbete. Vi på Ena Miljö kan hjälpa er som inhyrd projektledare både för enstaka projekt eller för längre löpande åtaganden.
Enligt Miljöbalken, och specifikt Egenkontrollförordningen, har den som bedriver en verksamhet, en verksamhetsutövare, själv ansvar för sin miljöpåverkan, så kallad egen-kontroll.
ENA Miljö kan hjälpa er med att rapportera till SMP – Svenska miljörapporteringsportalen. En miljörapport ska alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter lämna varje år.
I Sverige är utsläpp av kväveoxider (NOx) från förbränningsanläggningar avgiftsbelagda. Syftet med kväveoxidavgiften är att ge en ekonomisk drivkraft för verksamhetsutövarna att minska de försurande utsläppen av kväveoxider.
Inom många delar av lagstiftningen ställs det krav på riskanalyser. Till exempel gäller det egenkontrollförordningen och ett flertal olika områden inom arbetsmiljölagstiftningen.
Skall en miljöfarlig verksamhet etableras måste en tillståndsansökan lämnas in till relevant tillståndsmyndighet. Detsamma kan gälla vid större förändringar i en verksamhet. Ibland krävs att tillståndet förnyas då verksamheten varit i gång i många år.
Vår långa erfarenhet av miljömätningar av olika slag samt vår stora kunskap om vissa delar av miljöbalken gör att vi ibland hjälper till att utbilda i dessa frågor.
När ni fastnat i en fråga och känner att ni inte har kompetens eller tid. Då kan vi på ENA Miljökonsult hjälpa er att komma vidare genom att vara ett stöd.